: obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode (e-shope) www.livdizajn.sk. Bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (ďalej len „kupujúcich“).

Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.livdizajn.sk, ktorým je:

Ing. Lívia Kupková

Sídlo (kontaktná adresa):           

Suché Miesto 9

900 25 Chorvátsky Grob

IČO: 47 020 351

DIČ: 107 113 7177

Zapísaný v Živnostenskom registri č. 140-18107 miestne príslušný Obvodný úrad Senec, spisové číslo: Obu-SC-OZP-2013/01336-2

2. Kupujúci, ktorým môže byť spotrebiteľ aj podnikateľ, by sa mal vo vlastnom záujme pred podaním objednávky zoznámiť s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom internetového obchodu (e-shopu) predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok a je k dispozícii na internetovej stránke www.livdizajn.sk.

 

II. Vymedzenie základných pojmov 

 1. Predajca je prevádzkovateľ internetového obchodu www.livdizajn.sk, prostredníctvom ktorého ponúka na predaj tovar.
 2. Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v súlade s Obchodnými podmienkami zverejnenými na tejto stránke objedná u prevádzkovateľa internetového obchodu www.livdizajn.sk tovar a svojou objednávkou tak vstúpila do obchodného vzťahu s predajcom.
 3. Objednávka je jednostranný úkon zákazníka, ktorým si zákazník objednáva u predajcu tovar.
 4. Tovar je produkt ponúkaný v internetovom obchode, každý tovar je označený názvom a jedinečným kódom, ktorý bezpečne každý tovar odlíši od iného.
 5. Dodacie miesto je adresa zadaná zákazníkom, ktorá označuje miesto, kam sa má zakúpený tovar dopraviť.

 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho sú považované za záväzné. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 2. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku.
 3. Objednávať môžu iba osoby staršie ako 18 rokov spôsobilé na právne účely s bydliskom alebo inou adresou na Slovensku.
 4. Zaradenie akýchkoľvek výrobkov alebo služieb na www.livdizajn.sk v určitú dobu neznamená ani nezaručuje, že tieto výrobky alebo služby budú k dispozícii kedykoľvek. Predávajúci si vyhradzuje právo akýkoľvek výrobok alebo službu kedykoľvek stiahnuť.
 5. Predávajúci čo najstarostlivejšie prijíma a spracováva objednávky a snaží sa doručiť objednávku na adresu bydliska kupujúceho alebo inú adresu na Slovensku, ktorú kupujúci uviedol. Objednávky sú odosielané v najrýchlejšom možnom čase a v poradí, v ktorom sú prijaté. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému livdizajn.sk, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
 6. Všetky popisné záležitosti, výkresy, obrázky, farby, špecifikácie a reklama sú na webovej stránke za výhradným účelom približného opísania výrobkov.
 7. Objednávka je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky. Prijatím objednávky sa rozumie zaslanie potvrdenia "Akceptácia objednávky“, ktoré je zasielané predávajúcim automaticky na e-mail kupujúceho a zároveň je uložené v databáze predávajúceho.
 8. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v príslušnom formulári, ktorý sa automaticky zobrazí na internetovej stránke v súvislosti s kúpou konkrétnych tovarov podľa výberu kupujúceho.
 9. Miestom dodania tovaru je adresa na území Slovenskej republiky uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
 10. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím od predávajúceho alebo prepravcu po zaplatení celej kúpnej ceny.
 11. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú uvedené v ďalšom texte týchto Obchodných podmienok. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, čím je kupujúcemu umožnené zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“.  Kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ si kupujúci záväzne objednáva tovar uvedený v objednávke a vzniká mu povinnosť zaplatiť za tento tovar kúpnu cenu uvedenú v objednávke.
 12. Objednávky sú po svojom uzavretí predajcom archivované v elektronickej forme a sú prístupné len predávajúcemu.

IV. Preprava tovarov a platba za prepravu tovarov 

 1. Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúci spôsob dodania: zasielanie poštou na adresu, ktorú uviedol kupujúci.
 2. Poštovné pre každú objednávku je v rovnakej výške a to bez ohľadu na veľkosť alebo hmotnosť objednávky. Cena za dodanie tovaru je jasne uvedená v sekcii Pokladňa. Štandardný poplatok za dodanie je 5,00 €.
 3. Pokiaľ by z technických alebo logistických dôvodov zaslanie prebiehalo v niekoľkých etapách, účtujeme poštovné a balné samozrejme len raz. O rozdelení objednávky na viacero dodávok bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom resp. prostredníctvom sms.
 4. Predávajúci nebude kupujúcemu účtovať cenu za dodanie tovaru v prípade, pokiaľ hodnota objednaného tovaru činí aspoň 60 € a v prípade akciových ponúk „doprava zadarmo“. Takéto zásielky budú zaslané Slovenskou poštou 2. triedou.
 5. Balné je už zahrnuté v cene, bez ohľadu na hodnotu objednávky či počet objednaných položiek.

 

V. Platobné podmienky

Kúpna cena tovaru zakúpeného v internetovom obchode (e-shope) predávajúceho, spoločne s prepravným, ak je preprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho, môže byť zaplatená nasledujúcim spôsobom:

Bankovým prevodom
Všetky informácie potrebné pre platbu bankovým prevodom dostáva kupujúci formou e-mailovej správy, obsahujúcej potvrdenie objednávky a platobné údaje, tzn. najmä číslo bankového účtu predávajúceho, variabilný symbol a čiastku, ktorú má kupujúci na základe objednávky uhradiť (kúpnu cenu tovaru, prípadne spoločne s prepravným, ak je preprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho).

Dodávka objednaného tovaru sa realizuje po pripísaní príslušnej platby v plnej výške čiastky, ktorú má kupujúci na základe objednávky uhradiť, v prospech účtu predávajúceho. Ak nebude príslušná platba pripísaná na účet predávajúceho do desiatich dní od odoslania e-mailovej správy s platobnými údajmi kupujúcemu, považuje sa objednávka za zrušenú.

 

VI. Expedičné lehoty

Ak nie je v popise objednaného tovaru uvedené niečo iné, alebo ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú na inej expedičnej lehote, je všetok tovar expedovaný v nasledujúcich lehotách:

V prípade balíkovej prepravy

Pri platbe bankovým prevodom je tovar vyexpedovaný do troch pracovných dní po pripísaní platby na príslušný účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty, najmä vo výnimočných prípadoch (napr. období vianočných sviatkov) alebo ak tovar nie je na sklade. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude kupujúci bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailovej alebo sms správy. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, expedičná lehota môže byť predĺžená najviac tak, aby bola objednávka kupujúceho vždy splnená do 30 dní od jej doručenia predávajúcemu.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy 

1. Kupujúci - spotrebiteľ (v tomto článku ďalej len „kupujúci“) je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru (poslednej časti objednaného tovaru), a to bez uvedenia dôvodu. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia uvedenej lehoty.
2. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

   a)      poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, a zároveň ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby právo odstúpiť od zmluvy;

   b)      predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru vyrobeného na mieru;

   c)       predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

   d)      predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

3. Pre účinné odstúpenie od zmluvy je potreba, aby kupujúci oznámil predávajúcemu, že uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy, a to formou listu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na kontaktnú adresu predávajúceho alebo na e-mailovou adresu: livdizajn@livdizajn.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.
4. Kupujúci môže pre odstúpenie od zmluvy použiť aj vzorový formulár, nie je to ale jeho povinnosť. Tento formulár je k dispozícii TU. Ak kupujúci využije túto možnosť a formulár odošle priamo z webového sídla predávajúceho, predávajúci mu obratom pošle potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy.
5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, čiastku zaplatenej kúpnej ceny za tovar a ďalšie platby, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane platby za dopravu tovaru kupujúcemu. Predávajúci vráti kupujúcemu uvedenú čiastku rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak kupujúci v odstúpení od zmluvy neuvedie niečo iné. Kupujúcemu nebudú v tejto súvislosti účtované žiadne poplatky.
6. Platbu predávajúci kupujúcemu vráti po vrátení tovaru alebo ak kupujúci hodnoverne preukáže, že tovar odoslal späť predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr.
7. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť, skontrolovať a odskúšať, a to takým spôsobom, ako pri nákupe, tzn. v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zistenie, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak kupujúci odstupuje od zmluvy, nie je oprávnený s tovarom zaobchádzať nad vyššie uvedený rozsah, najmä ho používať. V prípade odstúpenia od zmluvy by teda kupujúci mal predávajúcemu vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, bez známok nadmerného opotrebovania spôsobeného jeho používaním a pokiaľ je to možné, vrátane originálneho obalu. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak je s kupovaným tovarom poskytovaný ďalší tovar zdarma (napr. v rámci akčnej ponuky) a ak kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť aj tovar poskytnutý predávajúcim zdarma. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude tovar vrátený predávajúcemu nekompletný, ušpinený, poškodený, nadmerne opotrebovaný v dôsledku jeho používania alebo inak znehodnotený, nemá to síce vplyv na jeho právo odstúpiť od zmluvy, ale predávajúcemu vzniká nárok na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej zníženiu hodnoty vráteného tovaru, ktoré bolo spôsobené neprípustným zaobchádzaním s tovarom.
8. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, ak výrobok mal vlastnosti uvedené v popise poskytnutom predávajúcim a nebol vadný. Tieto náklady nesie kupujúci aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
9.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na doručovaciu adresu predávajúceho pre vrátenie tovaru (Ing. Lívia Kupková, Suché Miesto 9, 900 25       Chorvátsky Grob). Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. 

VIII. Reklamácie

 1. Prípadné reklamácie budú vybavované v súlade s Reklamačným poriadkom internetového obchodu (e-shopu) predávajúceho a právnym poriadkom platným v SR.
 2. Reklamačný poriadok internetového obchodu (e-shopu) predávajúceho je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

 

IX. Ochrana osobných údajov 

 1. Kupujúci poskytuje dobrovoľne predávajúcemu svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, číslo domu, obec, PSČ), dátum narodenia, telefónny kontakt, e-mailová adresa, bankové spojenie, prípadne názov alebo obchodná firma, miesto podnikania alebo sídlo, IČO, IČ DPH, a to za účelom uzatvorenia zmluvy s predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu (e-shopu). Ak sa kupujúci zaregistroval na internetových stránkach predávajúceho, predávajúci tiež eviduje všetky objednávky, ktoré kupujúci u predávajúceho v minulosti realizoval.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), aby predávajúci ako prevádzkovateľ zhromažďoval a spracovával jeho osobné údaje uvedené v odseku 1 vo všetkých svojich informačných systémoch, ktoré sú pre tento účel vytvorené. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie, a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu predávajúceho, za účelom zaistenia prepravných služieb pre kupujúceho, za účelom zabezpečenia prehľadu kupujúceho, ktorý sa zaregistroval na internetových stránkach predávajúceho, o jeho v minulosti realizovaných objednávkach a za účelom vymáhania pohľadávok a s tým súvisiacich operácií. Kupujúci udeľuje predávajúcemu vyššie uvedený súhlas na dobu neurčitú, pričom ho kupujúci môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Osobné údaje budú spracovávané ručne aj automatizovane. Kupujúci udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov dobrovoľne. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Poskytnuté osobné údaje budú spracované prostredníctvom zamestnancov predávajúceho a budú sprístupnené len zmluvne zaviazaným tretím osobám (sprostredkovateľom), a to len v nutnom rozsahu. Všetky osoby zúčastnené na zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov podliehajú v rámci plnenia svojich pracovných úloh zákonnej alebo zmluvne prevzatej povinnosti mlčanlivosti. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade so zákonom.
 3. Kupujúci, ktorý sa zaregistroval na internetových stránkach predávajúceho, má umožnený prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré o jeho osobe predávajúci zhromažďuje a spracováva, a to priamo v on-line režime po prihlásení na internetovej stránke predávajúceho. Na tomto mieste môže kupujúci svoje osobné údaje kontrolovať a aktualizovať. Kupujúci, ktorý si objednal tovar bez registrácie na internetových stránkach predávajúceho, má právo na prístup ku svojim osobným údajom a ďalšie práva stanovené zákonom v rozsahu a za podmienok stanovených v zákone.
 4. Kupujúci má v súvislosti s ochranou svojich osobných údajov právo:

a)      vyžadovať od predávajúceho na základe písomnej žiadosti:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje predávajúcim spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní jeho osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho; pri vydaní rozhodnutia predávajúceho, ktoré má pre kupujúceho právne účinky alebo významný dosah a ktoré bolo vydané výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov, je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií u predávajúceho,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal predávajúci osobné údaje kupujúceho na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  7. likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti;

b)      na základe písomnej žiadosti namietať voči

  1. spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu ii. vyššie na účely priameho marketingu;

c)       pri podozrení, že sa osobné údaje kupujúceho neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;

d)      žiadať predávajúceho o preskúmanie rozhodnutia, ktoré má pre kupujúceho právne účinky alebo významný dosah a bolo vydané výlučne na základe automatizovanej formy spracúvania, a to metódou odlišnou od takejto formy spracúvania. Predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia zohrá ľudský faktor.

   5. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúceho podľa odseku 1 a 2 prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Slovenská pošta, a. s.

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 803/S

Leuk s.r.o.
Sídlo: Suché Miesto 1802/6, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 45538956
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 64827/B
Slovenská republika

Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28
IČO: 31329217
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 3215/B

 

X. Reklama

 1. Prevádzkovateľ webstránky si vyhradzuje právo dávať na webovú stránku reklamy a kampane.
 2. Zadávatelia reklamy a sponzori na webstránke sú výhradne zodpovední za dodržanie všetkých miestnych národných, štátnych a medzinárodných zákonov (kde je to relevantné).

 

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad a v celom rozsahu akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok v znení zverejnenom na internetových stránkach predávajúceho v momente odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu ako aj platnú cenu objednaného tovaru (vrátane prepravného), ktorá je uvedená v katalógu internetového obchodu (e-shopu) predávajúceho v momente odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu.
 2. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny tovarov po dobu platnosti ponuky, ak je takáto doba výslovne u ponuky uvedená, inak dovtedy, kým je v katalógu internetového obchodu táto ponuka zverejnená. Všetky ponuky a akciové ceny platia do vypredania zásob tovarov, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené niečo iné.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho alebo jej časť (odstúpiť od kúpnej zmluvy) v prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá znemožňuje dodanie tovaru predávajúcim v lehote stanovenej v týchto obchodných podmienkach alebo za cenu platnú v dobe odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. V prípade, že nastane niektorá z týchto skutočností, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho a prípadne sa s ním dohodne na náhradnom plnení alebo inom riešení danej situácie. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu tato čiastka vrátená rovnakým spôsobom, ktorým kupujúci uskutočnil platbu kúpnej ceny alebo jej časti, prípadne iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim, a to bezodkladne, najneskôr ale do 14 dní od odstúpenia predávajúceho od zmluvy
 4. Predávajúci si neúčtuje žiadny poplatok za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku.
 5. Činnosť predávajúceho podlieha kontrole nasledujúceho orgánu dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo čas od času tieto Podmienky upravovať bez predchádzajúceho upozornenia. Na objednávku sa vzťahuje tá verzia Podmienok, ktorá je zverejnená na www.livdizajn.sk v čase odoslania/potvrdenia príslušnej objednávky.
 7. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 8. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 1.7.2016 a sú k dispozícii na webových stránkach predávajúceho www.livdizajn.sk. Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

odber noviniek