: reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný pre nákup v internetovom obchode (e-shope) www.livdizajn.sk a je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho – Ing. Lívie Kupkovej, so sídlom Suché Miesto 9, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 47 020 351,DIČ: 107 113 7177, zapísaný v Živnostenskom registri č. 140-18107 miestne príslušný Obvodný úrad Senec, spisové číslo: Obu-SC-OZP-2013/01336-2 (ďalej len „predávajúci“) a opisuje zodpovednosť predávajúceho za vady, záruky, podmienky a spôsob reklamácie tovaru nadobudnutého kupujúcim – spotrebiteľom od predávajúceho vo forme elektronického obchodu vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Kupujúci je povinný riadne sa oboznámiť s reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Predávajúci si splnil svoju povinnosť riadne informovať kupujúceho v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tento reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie.

 

II. Právo na uplatnenie reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u prevádzkovateľa internetového obchodu – zaslaním Oznámenia o uplatnení reklamácie poštou na adresu Ing. Lívia Kupková, Suché Miesto 9, 900 25 Chorvátsky Grob, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu livdizajn@livdizajn.sk.

Kupujúci má tiež právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

Reklamáciu tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Reklamácia je možná len pokiaľ kupujúci predloží doklad o kúpe - faktúru.

III. Postup pri uplatnení reklamácie

  1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. V prípade zistenia existencie vady tovaru, je kupujúci povinný okamžite túto skutočnosť oznámiť e-mailom na adresu: livdizajn@livdizajn.sk alebo telefonicky na číslo 0907/922 223.
  2. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

           a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, a

           b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

  1. Po prijatí reklamácie predávajúci vystaví Potvrdenie o prijatí reklamácie vo vhodnej forme, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe a stanoví spôsob vybavenia reklamácie (oprava/výmena výrobku, vrátenie peňazí resp. poskytnutie zľavy), následne ihneď alebo v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie, o ňom informuje spotrebiteľa, v odôvodnených prípadoch maximálne do 30 dní.
  2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch neskôr, vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, odkedy si zákazník uplatnil reklamáciu. Predávajúci vystaví doklad o vybavení reklamácie.
  3. Reklamácia je ukončená až vtedy, keď bude zákazníkovi:

          a)      odovzdaný opravený výrobok alebo

          b)      odovzdaný vymenený výrobok alebo

          c)       vrátená kúpna cena výrobku alebo

          d)      vyplatená primeraná zľava z ceny výrobu alebo

          e)      zaslaná písomná výzva na prevzatie plnenia (niektorého z vyššie uvedených) alebo

          f)       reklamácia zamietnutá

  1. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

IV. Zodpovednosť predávajúceho za vady a záručná doba

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné vady spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas štandardného používania tovaru.

a)      Za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí zákazníkom, zodpovedá predávajúci (podľa § 622 – 624 Občianskeho zákonníka). V prípade použitého tovaru za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebovaním predávajúci zodpovednosť nenesie.

b)      Zákazník má právo, aby bola vada na tovare bezplatne, včas a riadne odstránená. Zákazník môže požadovať výmenu za nový tovar (alebo výmenu časti tovaru, ak sa vada týka tejto časti) – ale len vtedy, ak tým predajcovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak zákazník súhlasí, môže mu byť tovar vymenený za nový.

c)       Ak vadu nie je možné odstrániť a vada bráni riadnemu používaniu tovaru, zákazník má právo na výmenu tovaru alebo môže odstúpiť od zmluvy. To isté platí aj v prípade, ak sa rovnaká vada vyskytuje opätovne aj po odstránení alebo je na tovare viacero vád, ktoré bránia používaniu tovaru.

Zákazník si právo na reklamáciu musí uplatniť v lehote záručnej doby. Po uplynutí záruky zákazník stráca právo na uplatnenie reklamácie.

Záručná doba je zo zákona 24 mesiacov. Ak je na obale tovaru, v popise e-shopu alebo v návode vyznačená iná záručná doba, platí tá, ale nemôže byť kratšia ako 24 mesiacov. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový, potom odo dňa prevzatia novej veci platí nová záručná doba.

Životnosť výrobku sa nemusí zhodovať s pojmom záručná doba.

V. Práva kupujúceho

Zásielka, ktorá pri preberaní zákazníkom javí známky poškodenia počas prepravy (roztrhnutý obal, deformácie, diera v obale a pod.) má zákazník plné právo bez akýkoľvek sankcií neprebrať.

V prípade, ak zákazník zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene) alebo obdrží zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdrží žiadny doklad o nákupe, je povinnosťou zákazníka informovať predajcu ihneď po prebratí zásielky buď prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

Firemný zákazník - taký, čo uviedol v objednávke údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH) nie je spotrebiteľom a neplatia pre neho vyššie uvedené práva na reklamáciu. Takýto vzťah sa potom neriadi zákonom na ochranu spotrebiteľa ani občianskym zákonníkom, ale obchodným zákonníkom.

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na livdizajn@livdizajn.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VI. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.7.2016.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom ku dňu odoslania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nesmú porušiť alebo obmedziť práva kupujúceho vyplývajúce z objednaní dodania vykonaných pred vstupom takýchto zmien do platnosti.

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.


 

odber noviniek